تفاوت سونوگرافی ترانس واژینال با ترانس ابدومینال | سونوگرافی پستان اصفهان | رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد

آیا میان سونوگرافی ترانس واژینال با ترانس ابدومینال تفاوتی وجود دارد؟

به منظور تشخیص بارداری، بیماری های لگنی و… بهتر است که ادغامی از سونوگرافی ترانس واژینال و سونوگرافی ترانس ابدومینال (سونوگرافی شکم) صورت گیرد. سونوگرافی ترانس واژینال در بررسی ساختارهای داخل لگن بر سونوگرافی ترانس ابدومینال برتری ویژه ی دارد. حاملگی داخل رحمی، از طریق سونوگرافی ترانس واژینال یک هفته زودتر از سونوگرافی ترانس ابدومینال قابل تشخیص است.

تفاوت سونوگرافی ترانس واژینال با ترانس ابدومینال

زودرس ترین یافته ی حاملگی داخل رحمی در سونوگرافی، یک فضای کوچک مایع و ساک حاملگی است که حلقه ی اکوژنیک ضخیمی آن را احاطه می کند و به طور اکسانتریک (خارج از مرکز) در داخل حفره ی اندومتر قرار می گیرد. ساک حاملگی طبیعی، اولین بار با سونوگرافی ترانس ابدومینال در هفته ی 5 حاملگی و با سونوگرافی ترانس واژینال در هفته ی 4 حاملگی دیده می شود. با افزایش رشد ساک حاملگی، کیسه ی زرده در داخل آن دیده می شود و متعاقبا رویان با فعالیت قلبی مشاهده می گردد.

نمای ساک حاملگی طبیعی، ممکن است مشابه تجمع مایع در داخل رحم باشد (ساک کاذب حاملگی) که در 29-8 درصد بیماران مبتلا به حاملگی نا به جا دیده می شود.

تفاوت سونوگرافی ترانس واژینال با ترانس ابدومینال | سونوگرافی پستان اصفهان | رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد

 

صفحه ی رسمی اینستاگرام رادیولوژی سرو (سونوگرافی پستان اصفهان) را دنبال کنید.

بهترین روش سونوگرافی برای افتراق ساک واقعی از ساک کاذب انجام ساک دوگانه است. که متشکل از دسیدوای کپسولی و جداری است. و به صورت دو حلقه ی اکوژنیک متحد المرکز دیده می شود که فضایی هیپواکوژنیک آن را احاطه می کند. این رویکرد مفید است، اما محدودیت هایی از نظر حساسیت و ویژگی دارد.

وجود کیسه ی زرده در داخل ساک حاملگی، در مقایسه با DDSS ارزش بیشتری در تایید حاملگی داخل رحمی دارد. کیسه ی زرده به طور ثابت در سونوگرافی ترانس ابدومینال ( در صورتی که اندازه ی ساک حاملگی 2 سانتی متر باشد). و یا در سونوگرافی ترانس واژینال ( در صورتی که اندازه ی ساک حاملگی %8 سانتی متر باشد) دیده می شود. ساک های بزرگ تر و بدون DDSS یا کیسه ی زرده، نشانه ی حاملگی داخل رحمی از بین رفته یا حاملگی نا به جا محسوب می شود.

تفاوت سونوگرافی ترانس واژینال با ترانس ابدومینال

باید بگوییم که حلقه های آدنکسی (ساک های مایع با حلقه های اکوژنیک ضخیم) که دارای کیسه ی زرده یا رویان فاقد حیات هستند به عنوان نشانه های سونوگرافی اختصاصی حاملگی نا به جا پذیرفته شده است.  حلقه های آدنکسی با استفاده از سونوگرافی ترانس ابدومینال در 22 درصد حاملگی های نا به جا و با استفاده از سونوگرافی ترانس واژینال در 38 درصد حاملگی های خارج از رحمی دیده می شوند.

تاکید می کنیم در صورتی که منبع امواج صوتی در حال حرکت باشند و گلبول های قرمز باعث انتقال خون به رگ ها صورت گیرد این عارضه را با سونوگرافی داپلر می توان مشاهده نمود.

صفحه ی رسمی اینستاگرام رادیولوژی سرو (سونوگرافی پستان اصفهان) را دنبال کنید.

جهت تماس با رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو اینجا کلیک کنید.


مطالب پیشنهادی رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو-دکتر نینا زاهدی نژاد (سونوگرافی پستان اصفهان):

چه زمانی از سونوگرافی ترانس واژینال استفاده می شود ؟

چگونگی سونوگرافی ترانس واژینال

انواع تکنیک‌ های سونوگرافی بارداری

سونوگرافی رحم چیست؟

زمان مناسب برای انجام ماموگرافی

Leave a Comment