سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی چشم چطور انجام می شود

سونوگرافی چشم چطور انجام می شود ؟

سونوگرافی چشم چطور انجام می شود در واقع دو بخش دارد. سونوگرافی A-scan که اندازه های چشم را می گیرد. B-scan که می توان با آن ساختار پشت چشم را دید. این روش ترکیبی اسکن های A و B حدودا ۱۵ الی ۳۰ دقیقه طول می کشند تا کامل شوند.

A-scan :

در اسکن A چشم اندازه گیری می شود. این اندازه گیری کمک می کند که ایمپلنت لنز برای آب مروارید چشم به طور صحیح انجام شود.
در حالی که روی صندلی نشستید، چانه تان را روی جایگاه چانه می گذارید و مستقیم نگاه می کنید.
یک پروب چرب برخلاف جلوی قسمت چشم قرار می گیرد که اسکن را انجام می دهد.
در A-scan می توان دراز هم کشید. در چنین مواردی، یک فنجام پر از مایع، یا آب، مقابل سطح چشم قرار می گیرد تا اسکن انجام شود.
سونوگرافی پستان اصفهان | سونوگرافی چشم چطور انجام می شود

B-scan :

در اسکن B پزشک می تواند پشت چشم را ببیند. آب مروارید یا بیماری های دیگر دیدن پشت چشم را سخت تر می کنند.
در واقع B-scan به تشخیص تومور، گسیختگی شبکیه، و بیماری های دیگر کمک می کند.
در طی انجام B-scan، چشم ها باید بسته باشد. پزشک متخصص چشم یک ژلی روی پلک ها می زند.
سپس باید چشم ها را در حالی که تخم چشم در حرکت است، ببندید.
چشم پزشک پروب را روی پلک ها می گذارد.

Leave a Comment