الاستوگرافی پستان

الاستوگرافی پستان

شاید  افرادی که به بیماری های سینه مبتلا هستند متخصص برای آنها تست های الاستوگرافی جهت تشخیص بیشتر  را تجویز کند الاستوگرافی علاوه بر شکل ظاهری و بافت مورد نظر که با سونوگرافی های معمولی قابل تشخیص است می تواند اطلاعاتی در رابطه با سختی بافت سینه بدهد.

می توان گفت معمولا الاستوگرافی به تنهایی انجام نمی شود و می تواند مکملی برای تشخیص بهتر در کنار سونوگرافی باشد.دستگاه الاستوگرافی توزیعی از تغییر شکل نسبی را نشان می دهد.

تصویر های تهیه شده الاستوگرافی پستان به صورت دستی می باشد و کاملا به مهارت متخصص مربوطه بستگی دارد به همین دلیل امکان دارد نیاز به تکرار مجدد تست الاستوگرافی پستان باشد .

"<yoastmark

نتیجه عکس های الاستو پستان

در واقع نتیجه را می توان بر مبنای نتیجه ضایعه با اکوی کم در تصاویر B -mode بررسی کرد. زمانی که تغییرات شکل در قسمت های کم دیده می شود به این صورت که بیشتر قسمت های به رنگ سبز دیده می  شود و بافت نرمال می باشد پستان از درجه ۱ قابلیت ارتجاعی می باشد  .

اگر تغییرات به صورت موزاییکی در برخی از نقاط دیده شوند به آن درجه ۲ گفته می شود . تغییر شکل سینه در قسمت های جانبی است و در مرکز چیزی دیده نمی شود که مرکز به رنگ آبی بوده و اطراف به رنگ سبز تشخیص درجه ۳ خواهد بود .

در مواردی که کل ناحیه رنگ آبی دیده می  شود درجه ۴ و درجه ۵ در تمامی نقاط مراکز و نواحی جانبی رنگ آبی دیده می شود .

تشخیص تـوسـط الاسـتـوگـرافـی بـه تـنـهـایی امکان پذیر نمی باشد. الاستوگرافی به عنوان وسیله کمک تـشـخـیـصـی بـرای تکمیل تشخیص در روش متداول لازم است. تفسیر الاستیسیته به عنوان وسیله کمک تشخیصی بسته به شکل ضایعه ممکن است متفاوت باشد.

برای اینکه بتوان تصاویر مناسبی را تهیه کرد پروب باید به آرامی بر روی پستان گذاشته نشود به گونه ایی که به سینه فشاری وارد نشود و پستان تغییر شکلی ندهد.


بیشتر مطالعه کنید : مرکز سونوگرافی اصفهان


تنظیمات سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک 24

Leave a Comment