مراقبت های بیوپسی سینه

بیوپسی سینه بعد از انجام ماموگرافی گاهی نیاز به بیوپسی سینه (نمونه‌برداری از بافت) پیدا می‌شود . این می‌تواند ترسناک باشد اما لزوماً بدین معنا نیست که شما دچار سرطان شده‌اید . انجام هر نوع آزمایشی می‌تواند برای همه ما نگران‌کننده باشد ، حتی اگر بدانیم حالمان خوب است ، بازهم نگرانیم و با هر…

ادامه مطلب