فیبرواسکن کبد روشی غیرتهاجمی

فیبرواسکن جدید و غیرتهاجمی در روش فیبرواسکن کبد  از کبد نمونه برداری شده و سپس در آزمایشگاه پاتولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمایشات انعقادی و هموگلبین قبل از بیوپسی باید انجام شوند.  در گذشته برای سنجش میزان سختی کبد از شیوه ای به نام بیوپسی استفاده می شد. این شیوه قدیمی چون تهاجمی بود…

ادامه مطلب