تشخیص شکستگی فک و گونه با رادیوگرافی

بررسی تشخیص شکستگی فک و گونه با رادیوگرافی استخوان فک، استخوانی طویل است که چانه و زاویه های صورت را تا گوش ها در هر دو طرف صورتتان دربر می گیرد. انتهای استخوان فک (مهره ها)، در هر دو طرف صورت، مانند یک توپ گرد می شود که بخشی از مفصل فک را تشکیل می…

ادامه مطلب