تشخیص علل کلیه نابجا یا کلیه اکتوپیک

چگونگی تشخیص علل کلیه نابجا یا کلیه اکتوپیک کلیه های نابجا در دوره رشد جنینی ایجاد می شوند. کلیه ها در مجموع به صورت جوانه زنی یا رشد رو به خارج داخل لگن، رشد می کنند و سپس در جهت بالا به سمت موقعیت های معمول خود در انتهای عقبی قفسه دنده حرکت می کنند.…

ادامه مطلب