کاربردهای سونوگرافی رحم

سونوگرافی رحم کاربردهای سونوگرافی رحم کاربردهای سونوگرافی رحم، بررسی رحم و تخمدان ها به منظور اندازه گیری و ارزیابی ارگان های موجود در لگن می باشد و شامل موارد زیر است: • بررسی شکل، اندازه، محل قرار گیری رحم و تخمدان ها • اندازه گیری طول و ضخامت دهانه رحم • بررسی اندازه، محل و…

ادامه مطلب