سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی عمومی (شکم – لگن) نوعی تصویربرداری است . به بررسی اندام های بدن از جمله کبد، کیسه صفرا ، طحال، پانکراس و کلیه ها استفاده می شود. در دستگاهسونوگرافی باعث می شود تصاویر اندامها و ساختمانهای داخل بدن دیده میشود . این سونوگرافیها که بیشتر سونوگرافیهای معمول را شامل میشوند با پروب هایی با فرکانس کمتر که دارای عمق…

ادامه مطلب