نحوه تصویر برداری سی تی اسکن ستون مهره

تصویر برداری سی تی اسکن ستون مهره چگونه انجام می شود؟ پس از وارد شدن بیمار به اتاق برای انجام سی تی اسکن ستون مهره بر روی تخت معاینه به پشت دراز می کشد. تکنسین از نوارها و بندهایی که برای کمک به بیمار برای حفظ وضعیت صحیح و بی حرکت ماندن در طول تصویربرداری…

ادامه مطلب