عکس رنگی کلیه چگونه انجام میشود؟

عکس رنگی کلیه چگونه انجام میشود؟ این تصویربرداری معمولاً به صورت سرپایی انجام می شود. بیمار روی تخت قرار می گیرد و تصاویر رادیولوژیک از او گرفته می شود. (شما باید در طول تصویربرداری نفس خود را نگه داشته تا از ایجاد تصاویر کدر و مات جلوگیری شود) سپس مواد کنتراست داخل ورید دست بیمار…

ادامه مطلب