الاستوگرافی کبد چیست؟

الاستوگرافی چیست؟ الاستوگرافی کبد:الاستوگرافی یک روش نوین در تصویربرداری پزشکی می باشد که در حال حاضر در مورد بافت هایی مانند پستان تیروئید کبد پروستات انجام می شود. الاستوگرافی یک نوع ارزیابی غیر مداخله ای و غیر تهاجمی برای بررسی توده ها می باشد. این روش براساس تفاوت الاستیسیته و درجه سختی توده ها در…

ادامه مطلب