بیوپسی پستان را بشناسید !!!

تعریف بیوپسی پستان بیوپسی پستان یا نمونه گیری جراح سینه زمانی که بافتی در پستان مشکوک است ، انجام می دهد با بیوپسی می توان بافت های مشکوک به پستان را برداشته شود ، بیوپسی پستان را به شکل سرپایی انجام می دهند . حتی اگر آزمایشات تصویربرداری مانند ماموگرافی و سونوگرافی قادر به شناسایی…

ادامه مطلب