کاربرد آسپیراسیون سوزنی (FNA)

بررسی کاربرد آسپیراسیون سوزنی (FNA) بیوپسی (نمونه برداری) عملی برای برداشتن تکه ای کوچک از بافت بدن است. تا بتوان آن را زیر میکروسکوپ و جهت یافتن نشانه های آسیب یا بیماری بررسی کرد. بیوپسی با هدایت تصویر به پزشکان اجازه می دهد تا به مناطقی مشکوک که از طریق پوست احساس نمی شود. مانند…

ادامه مطلب