در این نوع سونوگرافی می توان به موارد مختلفی مانند مقاومت جریان خون ، مقاومت جریان مغز جنین ، حجم جریان خون و … بررسی می شود . این نوع سونوگرافی به طور کلی زمانی انجام می شود که با توجه به سن حاملگی جنین کوچک تر باشد همچنین در هنگامی که در زمان وجود مشکل در جرییان خون و بند ناف جنین نیز این سونوگرافی انجام می شود .