در سونوگرافی سه بعدی یا سونوگرافی چهار بعدی تصاویر بسیار پیشرفته تر هستند . این نوع سونوگرافی طرفداران بسیار زیادی را به خود جذب کرده است . اما اگرچه مادر باردار در معرض خطر نباشد این سونوگرافی هیچ لزومیتی ندارد که انجام شود . به همین علت توصیه می شود بدون تجویز پزشک این سونوگرافی انجام نشود .