عدم عبور تخمک به داخل رحم که به دلیل پیوسته بودن دیواره رحم می باشد ، سونوگرافی خارج از رحم رخ می دهد . این مشکل ممکن است دلایل مختلفی باشه باشد .