الاستوگرافی پستان

یکی از دستگاههای تصویربرداری و سونوگرافی که می تواند به تشخیص دقیقتر و بهتر توده های سرطانی و توده های خوش خیم مناطق مختلف بدن بپردازد الاستوگرافی و یا اسکن الاستو است، الاستوگرافی روشی نوین و بسیار کاربردی است که در کنار روشهای کم تهاجمی در درمان توده های بدخیم و خوش خیم مناطق مختلف بدن به کار گرفته می شود.

الاستوگرافی پستان

سونوگرافی الاستوگرافی پستان در واقع یک روش تصویر برداری غیر تهاجمی است که اطلاعاتی در مورد توده های موجود در سینه می دهد، این روش در مقایسه با سونوگرافی معمول اطلاعاتی اضافه بر سازمان در اختیار متخصص رادیولوژی می گذارد، در سونوگرافی معمولی بافت و شکل ظاهری قسمت مورد تست مشخص می شود ولیکن الاستوگرافی می تواند علاوه بر این اطلاعات، همانگونه که گفته شد سنجشی از سختی بافت سینه نیز مطرح نماید و یک مکمل تشخیصی در کنار سونو است، افزایش دقتی که در نتیجه قرارگیری این دو روش تصویربرداری ایجاد می شود باعث می شود تا درصد خطای پزشک در تشخیص توده ها بسیار کم شود.

شاید  افرادی که به بیماری های سینه مبتلا هستند متخصص برای آنها تست های الاستوگرافی جهت تشخیص بیشتر  را تجویز کند الاستوگرافی علاوه بر شکل ظاهری و بافت مورد نظر که با سونوگرافیهای معمولی قابل تشخیص است می تواند اطلاعاتی در رابطه با سختی بافت سینه بدهد.می توان گفت معمولا الاستوگرافی به تنهایی انجام نمی شود و می تواند مکملی برای تشخیص بهتر در کنار سونوگرافی باشد.دستگاه الاستوگرافی توزیعی از تغییر شکل نسبی را نشان می دهد.

تصویر های تهیه شده الاستوگرافی پستان به صورت دستی می باشد و کاملا به مهارت متخصص مربوطه بستگی دارد به همین دلیل امکان دارد نیاز به تکرار مجدد تست الاستوگرافی پستان باشد .

نتیجه عکس های الاستوگرافی پستان

در واقع نتیجه را می توان بر مبنای نتیجه ضایعه با اکوی کم در تصاویر B -mode بررسی کرد.
زمانی که تغییرات شکل در قسمت های کم دیده می شود به این صورت که بیشتر قسمت های به رنگ سبز دیده می  شود و بافت نرمال می باشد پستان از درجه ۱ قابلیت ارتجاعی می باشد  .

اگر تغییرات به صورت موزاییکی در برخی از نقاط دیده شوند به آن درجه ۲ گفته می شود .

تغییر شکل سینه در قسمت های جانبی است و در مرکز چیزی دیده نمی شود که مرکز به رنگ آبی بوده و اطراف به رنگ سبز تشخیص درجه ۳ خواهد بود .

در مواردی که کل ناحیه رنگ آبی دیده می  شود درجه ۴ و درجه ۵ در تمامی نقاط مراکز و نواحی جانبی رنگ آبی دیده می شود .

تشخیص تـوسـط الاسـتـوگـرافـی بـه تـنـهـایی امکان پذیر نمی باشد. الاستوگرافی به عنوان وسیله کمک تـشـخـیـصـی بـرای تکمیل تشخیص در روش متداول لازم است. تفسیر الاستیسیته به عنوان وسیله کمک تشخیصی بسته به شکل ضایعه ممکن است متفاوت باشد.

تماس با رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی سرو

پیام بگذارید